Vásárlási feltételek

Vásárlási feltételek 

Érvényes 2018. december 1. napjától.


Jelen Vásárlási Feltételek célja a DROP SHOP Borbár Kft. (a továbbiakban a „Vállalkozás”) és a vele a weboladlon megjelenő, forgalmazásában álló termék megvásárlására szerződést kötő partnerek (a továbbiakban a „Fogyasztó”) között létrejött jogviszony feltételeinek szabályozása, valamint a 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban a „Rendelet”) meghatározott - a szerződéskötést megelőző - fogyasztói tájékoztatás.

 

A Rendelet 11.§ (6) bekezdése értelmében a szerződés részét képező Vásárlási Feltételek


Fogalmak:

A Vásárlási Feltételek alkalmazásában:

a) fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy,

b)  fogyasztói jogvita: a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy

c) fogyasztói szerződés: a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződés

d) jótállás: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban a „Ptk.”) szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás,

e) távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak,

f) távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz,

g) termék: a jelen Vásárlási Feltételek 2. pontjában meghatározott ingó dolog,

h)  vállalkozás: az üzleti tevékenysége körében eljáró, 11. pontban meghatározott jogi személy.


A szerződés szerinti Termék: 

A vállalkozás által üzemeltetett honlapon keresztül a fogyasztó által kiválasztásra kerülő bor, pezsgő, illetve egyéb kiegészítő, amelyek lényeges tulajdonságairól (termelő, előállító, termővidék, alkoholtartalom, stb.) a kiválasztáskor és a megrendelés véglegesítésekor kap tájékoztatást a fogyasztó.


Árak: 

Az oldalakon szereplő termék árak palackra, illetve dobozra vonatkoznak, és minden esetben a kedvezmény nélkül értendők. A feltüntetett árak az általános forgalmi adót tartalmazzák. A feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítással kapcsolatos költségeket.


Vásárlás menete: 

A vásárlás regisztrációhoz kötött, majd ezt követően, e-mail címe és jelszava segítségével tud belépni. Válassza ki a termékeket és helyezze őket a kosarába. Adja meg a szállítási adatokat és számlázási címét. A szállítási időpontok a szállítási címek függvényében eltérően alakulhatnak.

A vásárlás folyamán Ön bármikor módosíthatja, kijavíthatja az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat, elírásokat (termék fajtája, mennyisége, személyes adatok, kiszállítási cím stb. körében). Végül ellenőrizze a megadott adatokat és kattintson a "Megrendelés" gombra.

Rendelésével kapcsolatos információkat rendszerünk automatikusan visszaigazolja az Ön által megadott e-mail címre, melyben Ön ellenőrizheti annak részleteit.

Szerződésünk, ráutaló magatartással, az általunk küldött visszaigazolással jön létre.

A Ptk. 6:7.§ (3) bekezdése alapján a megkötendő szerződés írása foglalt szerződésnek minősül. A szerződés nyelve magyar.


Megrendelés lemondásának módja és feltételei: 

Megrendelését bármikor megváltoztathatja. Ez esetben hívja a +36 30 345 3739-es telefonszámot, vagy írjon: bar@dropshop.hu vagy a csaki@dropshop.hu címre. 

A fenti telefonszámon történő hívásért Önt emelt díj nem terheli.


Termék és/vagy szolgáltatás igénybevételére vonatkozó korlátozások: 

Alkoholtartalmú termékeinket csak 18 év feletti megrendelő személy esetén tudjuk teljesíteni.


Szállítási díj:

Budapesten 25 000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes. Ezen összeg alatti rendelés esetén a szállítási díj 2 500 Ft.

Vidéken 30 000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes. Ezen összeg alatti rendelés esetén a szállítási díj 3 000 Ft.

 

Új házhozszállítási időpont:

Ha a házhozszállítás meghiúsul, szerződéses szállítónk megkísérel Önnel új házhozszállítási (átadási) időpontban megállapodni. Az ekkor választott új időpontban a házhozszállítást ismét megkíséreljük. Ha megrendelését szállítónknak harmadszorra sem sikerült az Ön által megadott helyen és időpontban átadni, akkor megrendelését semmisnek tekintjük. Amennyiben Ön szállítási költséget fizetett, azt nem áll módunkban visszautalni.

 

Megrendeléssel, szállítással kapcsolatos reklamációk, elállás: 

Szállítással kapcsolatos kifogások: Az Ön megrendeléséért az áru kézhezvételéig teljes körű felelősséget vállalunk. A hibás vagy sérült árut 5 munkanapon belül cseréljük, vagy pótoljuk saját költségünkre. Amennyiben Ön a hibás szállítás vagy az áru szállításkori sérülése miatt – jelen Vásárlási Feltételekben szabályozott módon – eláll a megrendeléstől, akkor a már megfizetett áru ellenértékét – jelen Vásárlási Feltételek rendelkezéseinek megfelelően – visszafizetjük.

Az áru átvételét követően a szállítással kapcsolatos reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

Panaszkezelés: Megrendelésével és a szállítással kapcsolatos reklamációit, észrevételeit szívesen várjuk az alábbi email címeken: bar@dropshop.hu vagy a csaki@dropshop.hu vagy a +36 30 345 3739-es telefonszámon, amelyre legkésőbb 30 napon belül érdemi választ adunk.

Felügyeleti szerv: Budapest Város Önkormányzata Jegyzője

Ön jogosult a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése – így különösen egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása – érdekében a békéltető testülethez fordulni.

Az eljárásra az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testület illetékes. Az eljárásra – az Ön erre irányuló kérelme alapján – a fentiek szerint illetékes testület helyett a kérelemben megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelyének postai címe: a DROP SHOP Borbár KFT.: Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.)

Tájékoztatjuk, hogy a DROP SHOP Borbár KFT. nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel.


Fogyasztó elállási joga:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a termék átvételétől számított 14 napon belül. A Vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján e-mailben (bar@dropshop.hu), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával, postai úton (1055 Budapest Balassi Bálint utca 27.), is gyakorolhatja.

A Vásárló jogosult az elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolni.


A termék kézhezvételének, átvételénekek időpontja:

házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja.

Elállás esetén a Vásárló köteles a terméket saját költségén a Vállalkozás telephelye szerinti címre (1055 Budapest Balassi Bálint utca 27.) visszaküldeni. A Vállalkozás köteles az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket a Vásárlónak visszafizetni.

Elállás esetén a Vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.

Elállás esetén a Vállalkozás a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szerződéstől való elállási jogát nem gyakorolhatja, amennyiben a termék egészségvédelmi és/vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.


Tájékoztató a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról:

Kellékszavatosság: Ön a vállalkozás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Ön a DROP SHOP Borbár KFT.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét a teljesítéstől számított hat hónapon belül, a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a fentiekben meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás:  Termékeink jellegére tekintettel jótállást nem vállalunk.


Fizetési feltételek: 

A megrendelt tételeket átutalással és biztonságos online kapcsolaton keresztül - az OTP Bank internetes oldalán - a bank által elfogadott kártyatípusok segítségével is kiegyenlítheti. 
a) Elfogadott bankkártyák

• MasterCard (dombornyomott)

• Visa (dombornyomott)

• American Express (dombornyomott)

• Electron (nem dombornyomott)

Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az Ön Electron kártyáját kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatot, Ön természetesen fizethet kártyájával internetes áruházunkban. Pontos információért kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz! Az OTP Bank által kibocsátott kártyák természetesen elfogadhatók.

• Maestro

Az OTP Bank internetes fizetőfelületén bármely bank által kibocsátott Maestro kártya elfogadható. Az elfogadás feltétele, hogy az Ön kártyáját kibocsátó bank is támogassa a Maestro kártyák e-commerce tranzakciókra történő felhasználhatóságát. Kérjük, konzultáljon a bankjával!


Annak érdekében, hogy biztosítsuk Önt afelől, hogy a tranzakciók lebonyolítása érdekében megadott hitelkártya-információk biztonságban vannak, a DROP SHOP a tranzakció lebonyolítása előtt, alatt és után sem számítógépein, sem máshol nem tárolja a megadott hitelkártya-számot. A vásárlás folyamata és a bankkártyás fizetési tranzakció két, teljesen elkülönített rendszerben történik, azaz míg Ön a regisztrációt, termékek kiválasztását, a megrendelés feladását a www.dropshop.hu weboldalon teszi meg, addig a bankkártyás tranzakció lebonyolítása a OTP üzemeltetésében lévő, biztonságos weboldalon történik meg. A DROP SHOP Borbár semmilyen körülmények között nem szerez tudomást az Ön hitelkártya-információiról, de az OTP sem kapja meg a DROP SHOP Borbártól az Ön - regisztrációkor megadott - személyes adatait (név, cím, telefonszám, e-mail stb.).

 

b) További információk a bankkártyás fizetésről

Webáruházunk részére az OTP Bank Nyrt. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk az OTP Bank fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán. Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

 

c) Mire figyeljen a vásárláskor?

- Olvassa el Webáruházunk ismertetőjét, a vásárlás kondícióit és a kiszállítás és a fizetés feltételeit! - Tanulmányozza át a Webáruház biztonsági feltételeit, hiszen ezzel garantálják az Ön adatainak biztonságát!

- Tartsa nyilván a vásárlásával kapcsolatos adatait! - Tartsa nyilván a fizetéssel kapcsolatos tranzakciós adatait! (tranzakció azonosító, engedélyszám) - Biztosítsa, hogy titkos kártyaadataihoz illetéktelen személy soha ne férhessen hozzá. - Használjon olyan böngészőt, amely támogatja az SSL titkosításhoz szükséges opciót!


d) A biztonságról

Az internetes kártyaelfogadás biztonságának további növelése érdekében az OTP Bank bevezette a Verified by Visa/MasterCard Secure Code (VbV/MSC) szolgáltatást. A szolgáltatás lényege, hogy a kártyabirtokos részére a fizetésre használt kártyát kibocsátó bank megad valamilyen plusz azonosítási lehetőséget, amely a tranzakció során ellenőrzésre kerül, és egyértelműen azonosítja a kártyát használó személyt.

Amennyiben az Ön kártyáját kibocsátó banknál nem elérhető a VbV/MSC szolgáltatás, vagy Ön azt nem igényelte, a fizetési folyamat nem változik. A webáruház átirányítja Önt az OTP oldalára, ahol megadja kártyájának adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód), és megtörténik a vásárolt áruk/szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése.

Amennyiben az Ön bankja rendelkezik a VbV/MSC szolgáltatással, és Ön ezt igénybe veszi, a fizetési tranzakció folyamata megváltozik. Kártyája adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód) továbbra is OTP Bank fizetőfelületén kell megadnia. Ezt követően azonban a Bank automatikusan átirányítja Önt a kártyáját kibocsátó bank megfelelő oldalára, ahol végre kell hajtania az azonosítási eljárást. A sikeres azonosítást követően a fizetési tranzakció folytatódik, Ön értesítést kap a tranzakció sikerességéről, és visszairányításra kerül a webáruházi felületre. Amennyiben az azonosítást nem tudja végrehajtani, a tranzakció sikertelenül zárul.


e) Fizetés lépései

OTP Bank internetes oldalán történő fizetés lépései, miután visszaigazoltuk, hogy a rendelt termékeket biztosan tudjuk szállítani Önnek!

1. Visszaigazoló e-mailben található linkre kattintva, Ön átkerül az OTP Bank biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetés megkezdéséhez kártyaadatait szükséges kitöltenie.

2. A kártyaadatok megadását követően a Fizetés gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót.

3. A fizetést követően Ön visszatér a Webáruház oldalára, ahol a tranzakció eredményéről kap visszaigazolást. A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően - ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti -, az OTP Bank elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru vagy szolgáltatás ellenértékével.


Amennyiben Ön nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról a Webáruház oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző "Vissza/Back" vagy a "Frissítés/Refresh" gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül. Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.

 

f) További információk átutalásos fizetésről

 A fizetendő összeget társaságunk 11713005-20609199-00000000  számú bankszámlájára kérjük átutalni.

A díjat akkor tekintjük megfizetettnek, ha a megrendelt termékek átvételét megelőző munkanapon a fizetendő összeg megérkezik a bankszámla számunkra. Ellenkező esetben nem áll módunkban kiszállítani/átadni Önnek a megrendelt termékeket.

A kiválasztott termékek megrendelése után, e-mailben leírjuk a sikeres átutaláshoz szükséges lépéseket.

Az összeg beérkezéséről e-mail értesítést küldünk Önnek.


A szerződés időtartama, a vállalkozás személye:

A szerződés a Ptk. 6:3.§ a) pontja értelmében a szolgáltatások kölcsönös teljesítésével megszűnik.

A vállalkozás személye az Ön által megadott szállítási címtől függően (földrajzi elhelyezkedés alapján) a DROP SHOP Borbár Kft. lesz. 


DROP SHOP Borbár Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1055 Budapest Balassi Bálint utca 27.

Adószám: 12783348-2-41

E-mail: bar@dropshop.hu


Telefon: +36 30 345 3739

Cégbejegyzés: Cg. 01-09-870373, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága